zporr
 
 
Budowa dróg ułatwiających dostępność do usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża - etap I
   
 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 
   
 
 
 

Założenia projektu:

Wzrost dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych w strefie rozwoju ekonomicznego w rejonie drogi krajowej nr 1 oraz wzrost dostępności do działek letniskowych i terenów inwestycyjnych o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, położonych nad Jeziorem Chełmżyńskim.

Cel projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi najbardziej oddalonych rejonów Gminy Chełmża do podstawowej infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz wzrost mobilności zawodowej i stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

  • skrócenie czasu przejazdu pomiędzy dwoma odcinkami sieci drogowej
  • zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców
  • powiązanie sieci gminnej z powiatową i wojewódzką infrastrukturą drogową
  • poprawę dostępności do siedlisk istniejących gospodarstw rolnych
  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów wiejskich poprzez uzbrojenie w infrastrukturę drogową terenów predysponowanych do rozwoju ekonomicznego oraz terenów inwestycyjnych o charakterze turystyczno-rekreacyjnym nad Jeziorem Chełmżyńskim
  • usprawnienie dowozu uczniów do szkół.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa odcinków dróg gminnych o łącznej długości 3207 mb.

Projekt obejmuje zadania:
budowa drogi gminnej nr 100509C - o dł. 548 mb, WITKOWO-LIZNOWO
budowa drogi gminnej nr 100523C, 100524C, 100526C o łącznej dł. 1523 mb, BROWINA-BRĄCHNÓWKO
budowa drogi gminnej nr 100530C - o dł. 1136m, MIRAKOWO-ZALESIE

Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska
Zgodność projektu z polityką równych szans
Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego

Zastosowana technologia:

Projekty budowlane zakładają wykonanie dróg gminnych wraz ze zjazdami na tereny przyległe i poboczami. Zakłada się wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego i warstwie odsączającej z piasku po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię.

Po zrealizowaniu projektu długość gminnych dróg asfaltowych będzie wynosiła 33,7km, co powoduje wzrost udziału dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej do poziomu 21,4 %.

wykres

Łączna powierzchnia terenów, które staną się łatwiej dostępne w wyniku realizacji projektu wyniesie 22.96 ha.

Czas realizacji projektu: lata 2005-2006

Całkowita wartość inwestycji: 1.880.892 zł.